Басы » Олимпиада тапсырмалары » Химиядан 8 -9 сыныпқа арналған олимпиада тапсырмалары

Химиядан 8 -9 сыныпқа арналған олимпиада тапсырмалары

         «Шәкерім атындағы орта мектебі» КММ  химия пәні                       

                                  Ауд ХО-2014

8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы

(Орындау уақыты 180 минут)

 

 

 1. Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?

 

Шешуі:

 

Мg+2HCL=MgCL2+H2

2AL+6HCL=2ALCL3+3H2

m Mg=X

m AL=2.1-X

V1H2=хл

V2H2=22,4-хл

Хг                              ул

Мg+2HCL=MgCL2+H2

24г                               22,4л

22.4x

У= ——— =093x

24

2.1-x                             22.4-yл

2AL+6HCL=2ALCL3+3H2

54                                 67,2л

 

{67.2(2,1-х)=54(2,24-у)

{y=0.93

X=1.2 Mg

mAI=m(қоспа) –mMg=2.1-1.2=0.9г

 

0.9

W AI   =  ————*100%=42.86%

                                    2.1

 

 

1.2

W Cu =  ————*100%=57.14%

                                  2.1

Жауабы:   42.86% AI ;   57.14% Cu

 

 1.  Төмендегі өзгерісті орында,реакция типтерін жаз.

1            2               3         4                 5               6

КCIО3       O2        H2O          H2            HCI          NaCI        CI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9

7

P2 O5                                        AICI3

8                                            10

Н3РО4                                     AI2  (SO4)3

 

 1. 2КCIО3= 2KCL+ 3O2 айырылу реакциясы
 2. 22= 2H2O қосылу реакциясы
 3. 2H2O=2Н22 айырылу реакциясы
 4. H2+ CI2=2HCI қосылу реакциясы
 5. 2Na+2HCI=2NaCI+ H2 орынбасу реакциясы
 6. 2NaCI+F2=2NaF+CI2 орынбасу   реакциясы
 7. 4P+5 O2=2 P2 O5   қосылу реакциясы
 8. P2 O5 +3 H2O=2  Н3РО4 қосылу реакциясы
 9. 6HCI+2AI =2AICI3+3 H2   орынбасу   реакциясы
 10. 2AICI3 +H2SO4=  AI2  (SO4)3 + HCI  алмасу  реакциясы

 

 1. 3. Массасы 4г кальцийді өртеу үшін қанша моль және қанша грамм О2 керек?

    

               

Шешуі:

4г      xг

2 Са+  O2 =2CaO

80г        32г

 

4г*32г

X=——————=1.6г  O2

80г

 

M            1.6г

V=———-=———-=0.05моль

M           32г/моль

Жауабы:  0,05 моль; 1,6г

 

 1. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең

 

Шешуі:

 

mеріткіш=mерітінді  —  mеріген зат

 

 

 

mеріген зат

w =  ——————  *100%

mерітінд          

 

mеріген зат                             2г

mерітінд= —————- *100% =  ————— *100% =40г

w                           5%

 

 

 

mеріткіш=mерітінді  —  mеріген зат =40-2 =38г

 

Жауабы:  38г еріткіш қажет.

 

 1. Күміс нитратының 136 мл (ρ= 1,25 г/мл) 10% — ды ерітіндісіне  мыс салынды. Мыстың массасын есептеңіз.

 Шешуі:

Берілгені:                        ‌  ‌

ω1(AgNO3) – 10%

V(AgNO3) – 136 мл

ρ – 1,25 г/мл

———————————

табу керек:  m(Cu) — ?

Шешуі:     Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓

m AgNO3 = ρ* V= 136 мл*1,25 г/мл=170г

mеріген зат

w =  ——————  *100%

mерітінд        

 

mеріт*        10г*170                 

mеріген зат    = —————- =  —————  =17г

100%              100%

 

Х г     17г                                                          17*64

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓        Х=——————-= 3,2г Cu

64г      340г                                                          340

Жауабы: m(Cu) – 3,2г

 

Ауд ХО-2014

8-сыныпқа арналған тәжірибелік тур тапсырмаларының жауабы

(Орындау уақыты 120 минут)

 

6 нөмірленген сынауыққы келесі заттардың ертінділері құйылған: азот қышқылы ; күкірт қышқылы; алюминий хлориді; калий корбанаты; барий нитраты  және алюмюний сульфаты,.

Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтандар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңдар.

 

 

 

  НNO3 H2SO4 АІСІ3 K2CO3 Ba(NO3)2 AL2(SO4)3 Эффект
НNO3 Х

 

Х

 

Х —-

 

1     1

H2SO4 Х

 

Х

 

——
Х
  11

1      1

AICI3 —— Х —— —— —- 1
K2CO3
—— Х —-
  11

2     1

Ba(NO3)2  

Х

—— Х 3
AL2(SO4)3 ——

 

Х Х —- Х 1

 

 

6*6=36

36-6=30

30/2=15

Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты

эффекті 6  болды.

 

 

 1. ALCL3+3HNO3=AL(NO3)3+3HCL

AL3++3CL+3H+3NO3= AL(NO3)3     3H+3CL

AL3+3NO3= AL(NO3)3    

 

 1. 2. 2HNO3+K2CO3=CO2 +H2O+2KNO3

.2H+ + 2NO3+2K+ + CO32-= CO2    +H2O+2K+ + 2NO3

.2H++ CO32-= CO2    +H2O

 

3.6HNO3+AL2(SO4)3=3H2SO4+2AL(NO3)3

6H+ + 6NO3+2AL3++ 3SO42-=6H++ 3SO42+2AL3+ + 6NO3

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 

 1. .3H2SO4 + 2ALCL3=6HCL+AL2(SO4­)3

6H++3SO42- + 2AL3++6CL=6H++6CL+2AL3++3SO4­2-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 

 1. H2SO4 + K2CO3=CO2    +H2O+ K2 SO4

 

 

2H+ +SO42-  +2 K+ +CO32-=CO2    +H2O+ 2K+  +SO42-

 

 

2H+ + CO32-=CO2    +H2O

  

 

 

 

 1. H2SO4  + Ba(NO3)2 =   BaSO4    +2HNO3

 

 

2H++SO42-  + Ba2++ 2NO3 =   BaSO4    +2H++2NO3

 

 

Ba2++  SO42= BaSO4

 1. 2 ALCL3+3 K2CO3 = AL2(CO3) + 6KCI

        2 AL3+ +6CI +6K+  +3CO32- =2AL+3CO32-  + 6K++6CI

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 1. 2 AICI3 + 3Ba(NO3)2  = 2AL(NO3) + 3Ba CI2   

 2AI3++6CI + 3Ba2++6NO3  = 2AI3++6NO3  + 3Ba2++6 CI  

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 1. Ba(NO3)2 + K2CO3   =  BaCO3 +2KNO3

Ba2++2NO3 + 2K+ +CO32-   =  BaCO+2K+ +2NO3

                         

                            Ba2++  CO32= BaCO3

 1. 10. 3Ba(NO3)2 +AL2(SO4)3=  3 BaSO4    +   2AL(NO3)3

   3Ba2+ +6NO3  +2AІ3++3SO42-=  3 BaSO4    +   2AІ3++6NO3

 

3 Ba2++ 3 SO42= 3BaSO4 ақ тұнба

 1. 3 K2CO+  AL2(SO4)3=  AL2(CO3) +3K2 SO4

6K+ +3CO32+  +  2AI3+ +3SO42-  =  2AI3+ +3CO32-   +6K+  +SO42-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 

 

 

 

 

                    «Шәкерім атындағы орта мектебі» КММ  химия пәні                       

Ауд ХО-2014

9-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауаптары.

(Орындау уақыты 180 минут)

 1. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын құрастыру және теңестіру керек.

а)СН42 СО22О

б)AgNO3          Ag+NO2 +O2

 

-4 +1                    +4 -2       +1  -2

C H4+ 2O0 2      CO2 + 2H2O

C-4    -8 e             C+4       4 2           тотығу,тотықсыздану

O 02   -4e            2O 02      1       тотықсыздану, тотығу

 

 

2AgNO3          2Ag+2NO2+O 02     

2O2-2   -4 e        O02   4 1     тотығу, тотықсыздану

Ag+1                  Ag0      4      тотықсыздану, тотығу

 

 1. 10г алюминий мен мыстан тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?

Бер:                                                            Шешуі:

m (Al + Cu) =10 г                                          2Al+6HCl=2АICI3+3H2

Vm =22,4 г/ моль·3  моль=67,2 л                Cu+HCI=

Vн=2,24                                                   Аr АI=27*2=54

Табу керек:                                                                        2, 24

WАI=?                                                              X=——-=1.8

W Cu=?                                                         67.2                                                                                      

 1. Химиялық теңдеу бойынша есептер.

Лабораторияда азот қышқылын алу үшін 17г NaNO3 және  20 г H2 SO4 алынды.Түзілген HNO3-тің массасын тап.

Шешуі:

      17г        20г                       Xг

 2NаNO3+H2SO4=Nа2SO4+2HNO3             

       170          98                                  126

17г

V1NаNO3= ——=0.1моль

170

 

20

V2 H2SO4 =————  =  0.2 моль

                              98

V1NаNO3< V2H2SO4

0.1моль<0.2моль

 

17г NаNO3——- XгHNO3

170г NаN03—— 126HNO3

17г * 126г

X=   ———— —  =12г

170г

Жауабы:m HNO3=12г

 1. Қосылыстың эмпирикалық және шынайы формуласын тап.

Құрамында 80%  С және 20% Н бар қосылыстың формуласын тап.

Mr(Сх Ну )=30

Шешуі:

W

X:У=   ———

Аr

\      80%

X= ——-  =6.6: 6.6=1*2=2

12

20

У=  ——-   -=20:6.6=3*2=6

1

Жауабы:    Mr C2H6=30

 1. Дегидратация реакциясына (катализатор қатысында) массасы 92 г этанол қатысты. Іс жүзіндегі шығымы 75 % болатын болса, этанолдан алынған этиленнің (қ.ж.) көлемі қандай?

 

Шешуі:

92г 75%            xл

C2H5OH—— C2H4+H2O

46г          22.4л

 

m іс-ж

Ŋ =  ———* 100%

m теор

ŋ*mтеор               75%*92г

m ісж  =———   -=   ————   =1.67 г C2H5OH

100%               100%

1.67г C2H5OH —-Xл C2H4

46г C2H5OH—- 22.4л C2H4

1.67г*22.4л

X=    —————    =0.81г C2H4

46г                                                                          Жауабы:    081г  C2H

ХО- 2014 мектепшілік 9-сыныпқа арналған

 тәжіриебелік тур тапсырмаларының жауабы

(Орындауға уақыт 120 минут)

 

5  нөмірленген сынауықта келесі заттардың 0,1 М ертінділері құйылған: тұз қышқылы, натрий сульфаты, калий корбанаты , барий хлориді, темір (ІІ) сульфаты тек осы заттарды пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтаңыздар.

Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар.

 

 

HCI 2SO4 K2CO3 BаCI2 FeSO4         Σ
HCI        X         ——      X    ——— 1
2SO4      —        X  Х 1
K2CO3        X 1

2

BаCI2    Х       X    3
FeSO4  —    Х            X    2

 

5*5=25

25-5=20

20/2=10

Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты эффекті 5 болды.

 1. 2НCI + Na2SO4= H2SO4 +2NACI

2H + 2CL— + 2Na+ + SO42-=2H + SO42 + 2CL— + 2Na+

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 

2 .    2HCI + K2CO3 = H2O+CO2    + 2KCI

2H+ + 2CL + 2K + CO32-=2K+ 2CL+ CO2      + H2O

2H+ + CO32-= + CO2      + H2O

3 .   2HCI + 2FeSO44 = H2SO4 + FeCI2

2H+ 2CI + Fe2- SO42- = 2H + SO42-  Fe2+ 2CI

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

 

 

4 .    Na2SO4 + K2CO3 = Na2CO3 + K2SO4

2Na+ + SO42-  + 2K + + CO32- = 2 Na+ + CO32-  + 2K + + SO42-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

5 .     Na2SO4 + BaCI2 =  2NaCI + BaSO4

2Na++SO4 2-  + Ba2++2CI =  2Na++2CI+ BaSO4

Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба

 1. K2CO3+ BaCI2= BaСO+2КСІ

2K++CO32-+ Ba2++2CI=  BaСO3   +++2СІ

Ba2+++CO32-=  BaСO3

 1. K2CO3+ ҒеSO4= ҒеСO3 +  K2SO4

 2K++CO32-+ Ғе2++SO42 = ҒеСO3   + 2K++SO4

Ғе2+ ++CO32-= ҒеСO3

 1. BaCI2+ ҒеSO4= BaSO4   +ҒеCI2

Ba2++2CI + Ғе2++SO42= BaSO4  + Ғе2++ 2СІ

Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба

1 пікір

 1. High school students to the gym with

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *