Басы » Баяндамалар » Дені саудын  – жаны сау

Дені саудын  – жаны сау

Дені саудын  – жаны сау

 

БАЌЫТЫМ ДА, БАЙЛЫЃЫМ ДА – ДЕНСАУЛЫЌ

 

         Денсаулыќ – бірінші байлыќ. Саламатты өмір салтын ұстанып, спортпен тұраќты шұғылданған адамның өмір жасы ұзақ болады. Сол себепті, халқымыз денсаулықты нығайтуға, жас ұрпақтың сау, сергек және белсенді болуына ерекше мән берген.

Ќазіргі таңда мемлекет тарапынан бұқаралық спортты дамытуға көптеген нақты қолдаулар көрсетілуде. Аудан орталығындағы стадионнан бөлек, кент орталығы мен ауылдарда заман талабына сай салынған спорт алаңдары жұмыс жасауда. Б±л спортты серік еткен аудан т±рѓындары ‰шін керемет м‰мкіндік екені аныќ. ¤йткені, жастар бос уаќыттарында аталѓан спорт алањдарында командалыќ ойын т‰рлерінен жарыстар ±йымдастыруды ќолѓа алѓан. Спортпен т±раќты айналысып, биік белестерді баѓындырѓан жерлестеріміз де кµп.

Аудандыќ білім бµлімініњ ±йымдастыруымен оќу жылы барысында мектеп оќушылары арасында дєст‰рлі спартакиадалар, жарыстар, байќаулар мен біріншіліктер µтеді. Соњѓы жылдары мектеп оќушыларыныњ спортќа деген кµзќарасы µзгергенін де айтып µткенім жµн. Спорттыќ жарыстарѓа белсене ќатысатын оќушылар оќуда да озат, ‰лгілі. Жењіске деген жігері мол жастарѓа барлыќ жаѓдай жасалѓандыќтан олар бос уаќыттарын тиімді пайдалануда. Оќушылардыњ спортта жеткен жетістігі білім беру ±жымыныњ да мєртебесін асќаќтатады. Осы орайда, оќушыларды жаќсы іске баѓыттап, спорт ‰йірмелерініњ ж±мысын ж‰йелендіріп ж‰рген білікті ±стаздардыњ ењбегі зор.

Негізінен, спортпен к‰нделікті ш±ѓылдануды єрбір азамат міндетім деп білуі, сезінуі керек. Ќоѓам м‰шелері темекі, араќ секілді жат єдеттерден арылып, денсаулыќтарын ныѓайтуѓа бет б±рса, µмір с‰ру жастары ±зарары сµзсіз. Аталѓан т±жырым медицинада дєлелденген. Сонымен бірге, д±рыс тамаќтанудыњ да мањызы зор. Адамѓа к‰ш-ќуат беретін табиѓи, нєрлі µнімдерді т±тыну т‰рлі кеселдердіњ алдын алады. Ал, белсенді іс-ќимыл ќан айналым ж‰йесін жаќсартып, к‰ні бойы сергек ж‰руімізге жол ашады. Осы ретте, баланыњ бас ±стазы болып саналатын отбасындаѓы ата-аналар µз балаларыныњ тєрбиесімен ќатар, тазалыѓына, спортпен айналысуына баса мєн беру керек.

Жалпы, Сыр µњірінен, оныњ ішінде Сырдария ауданынан шыќќан спорт сањлаќтары кµп екені белгілі. Олар µскелењ ±рпаќ ‰шін ‰лгі, маќтаныш. Сол себепті, саламатты µмір салтын ±станѓан жастар чемпион аѓа-єпкелеріне ќарап бой т‰зейді. Ел сенімін аќтаѓан сањлаќтар секілді биік белестерді баѓындыруды маќсат т±тады. Сондыќтан жастардыњ спортпен ш±ѓылдануына мемлекет тарапынан ќолдау ж±мыстарын алдаѓы уаќытта да жандандыра т‰су керек. Б±л т‰птеп келгенде, болашаќ ‰шін жасалѓан игілік. Бір сµзбен айтќанда, Тєуелсіздігіміздіњ баянды болуыныњ негізі саламатты µмір салтын ќалыптастыруѓа тікелей байланысты. Осы ќаѓидаларды басшылыќќа алып, денсаулыќты жаќсартуѓа кµп кµњіл бµлсек, келешегіміз кемел, ертењіміз ењселі болмаќ.

Мұрат БөДЕЕВ,

№126 орта мектеп мұғалімі,

Ќалжан ахун ауылы.

[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *