Басы » Қазақ тілі мен әдебиеті » Шылау туралы түсінік,түрлері 

Шылау туралы түсінік,түрлері 

 

Тақырабы: Шылау туралы түсінік,түрлері  6-сынып

Мақсаты: Шылау туралы білімдерін кеңейтіп, жаттығу орындау барысында тақырыпты меңгерту.

Күтілетін нәтиже: 1 Шылаусөздердітүрлерінеқарайажыратады.
2 Топтықжұмысжасаубарысындаоқушыдеңгейіанықталады.
3 Оқушыларнақты,шынайытұжырымжасайды.
Түйіндіидеялар: Септеулікжәнежалғаулықшылаулардысалыстыру,ажырату,теориялықматериалдыжүйелібаяндау.
Сабақтыңтипі:Аралас с абақ.
Оқытуформасы: Жеке баламен, топпен, сыныпұжымыменжұмысжүргізу.
Оқытудақолданылатынмодульдер: Оқыту мен оқудағыжаңатәсілдер. Сынитұрғыданойлауғаүйрету. Оқытуүшінжәнеоқудыбағалау.Оқушылардыңжасерекшеліктерінесәйкесоқытужәнеоқу.
Оқытудағыәдіс-тәсілдер: «Сұрақты тап», «Өзіңдітексер», топтастыру, суретпенжұмыс, жұптықжұмыс, сыниойлау.
Көрнекіліктер: бағалаубетшесі, интерактивтітақта, флипчарт, маркер, оқулық, үлестірмеқағаздар, слайд, суреттер, рефлексиялықкесте.
Сабақтыңбарысы:
СабақтыңкезеңдеріМұғалімніңіс-әрекетіОқушыныңіс-әрекеті
1 Ұйымдастырубөлімі. Психологиялықахуалқалыптастыру.
«Шаттықшеңберіне» тұрады. Бір-бірініңқолдарынанұстаптілекайтады:
2 Үйтапсырмасы. 1 Екітоптыңжауаптарынбір-біріне
«2 жұлдыз, 1 тілек» бойыншабағалату.
2 Оқушылардыжаңатопқабөлу.
3 Жаңасабақ. 1 Топтықжұмыс: «Жаңасабақтыңқұпиясы»
«Сұрақты тап…»
1-топқа: Септеулікшылаулар
1) Септеулікшылауларсептіктұлғадағысөздерментіркесіп, оны екіншісөзбенбайланыстырады.
2) Септікжалғауларыныңмағынасы мен қызметінеұқсайды.
3) Оларсептеуліктердепаталады.
4) Сөзгеқосымшамәнүстейді,байланыстырады, сөзтіркесінқұрайды.
2-топқа: Жалғаулықшылаулар
1) Жалғаулықшылауларсөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемдісалаластыра (теңдәрежеде) байланыстырады.
2) Жалғаулықшылауларжалғаулықтардепаталады.
3) Мағыналыққатынастарынақарайтөрттүргебөлінеді.
4) Жалғаулықтардыңтүрлері:ыңғайластық, қарсылықты, талғаулықтынемесекезектестік, себеп-салдарлық.
Ортақсұрақ: — Екішылаудаұқсастық бар ма?Неліктен?
— Басқаұғымдарғаұқсайма?(жалғауға)
ІІ Білімдідәлелдеу. Оқулықпенжұптықжұмыс.
Сұрақ: -Неліктеншылауларсөзгежіңішкенемесежуанбоптіркеседі?
Түйін: «Біліміздегенөсер»
ІІІ топтықжұмыс.
1-топ: 325, 327-жаттығуларды жұптасыпжазбашаорындайды.(175-177-беттер)
2-топ: 328-жаттығуды тірек-сызбатүріндеорындайды. (178-бет)
Екі топқа морфологиялық талдау

Шылауды қатыстырып сурет бойынша мәтін құрау
4 Қорытынды. Бүгінгісабақтантүсінгендерінтиянақтау.
«Шындық па, жалған ба?
Сөз бен сөзді,сөйлем мен сөйлемдібайланыстырып,өзітіркескенсөзгеқосымшамәнүстептұратынкөмекшісөздершылаудепаталады.
Шылауларбілдіретінмағынасынақарайекігебөлінеді.
Белгілібірсептіктетұрғансөзбенғанатіркесіп,сөздердісабақтастырабайланыстыратыншылаудыңтүрісептеулікшылаудепаталады.
Шылаудыңдербеслексикалықмағынасыболады.
Шылаусөйлемдебастауыштыңқызметінатқарады.
Айнұрдақызықтыкітап бар. Сөйлемдегі «да» -жатыссептігініңжалғауы.
Ыңғайластықмәндебайланыстырусептеулікшылауғатән.
Бірақ, алайда – талғаулықтыжалғаулықшылаулар.
Септеулікшылаубарыссептіктегісөзбентіркеседі.
Жылысөзі мен жақсылебізін хат арқылыбілдірді. Сөйлемдегі «мен»-ыңғайластықмәндегіжалғаулықшылау.
5 Бағалау. Оқушыларменбірігіп, топтыңжетістіккритерийлерінтолтыру..
6 Үйгетапсырма. Оқулықтан 330-жаттығу.

7 .Бекіту. Рефлексия. Кестетолтырту:
 

[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *