Басы » Бала бақша » Қыс қызығымен тамаша

Қыс қызығымен тамаша

«Қыс қызығымен тамаша»

Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы

№7«Алпамыс» бөбекжай балабақшасы КМҚК тәрбиеші

Асанова Сауле Тусуновна

 

Тақырыбы:«Қыс қызығымен тамаша»

Мақсаты: Балаларға қыс мезгілінің басқа мезгілдерден өзгешелігін түсіндіру. Қысқытабиғаткөрінісіне, қысқыойынтүрлерінатату. Суретбойыншаәңгімеқұрауға, өзойларынтолықжеткізебілуге, жүйелі әңгімелеуге үйрету. Қоршағанортағадегенсүйіспеншілігінарттыру. Бірдентөрткедейінгісандардысанаужәнеқосыпалу, алыс, жақын, жоғары, төмен, оң, солұғымдарынтүр-түстердіажыратабілугетәрбиелеу. Өзойларынансуреттіәсемдеу, әркейіпкердіңөзорнынтауыпжапсыру. Кеңістіктібағдарлапдұрыспайдаланабілугеүйрету. Қоршағанортағақызығушылықтарынарттыру.

Көрнекіліктер:суреттер, шыршалар, мұз, қысқы көрініс.

Әдіс-тәсілдер: әңгімелеу, сұрақ-жауап.

Музыка әуеніментопқакіру. Қонақтарменамандасу.

Шаттықшеңбер:

Аспантүрдітүндігін,

Жергесәулежайылды.

Неткенашықкүнбүгін,

Қайырлытаңбалалар

Қайырлы күнқонақтар, — деп

Иіліпсәлембереміз.

Тәрбиеші: Балалар әр топ өз орындарына отырыңдар. Бізбүгінсуретбойынша әңгіме құраймыз. 1-топ Қысбейнесінеәңгімеқұрайды.

Тәрбиеші: Мен сендергежұмбақжасырайын.

Аязқысып, өрнексызып

Терезеніторлайды.

Қарға омбығып,

Бет домбығып

Сырғанапжастаройнайды.

Кейдеұлып,

Кейдеысқырып,

Ұйтқыпборансоғады.

Айтыңдаршыбалалар!

Бұлқайкездеболады?

Балалардыңжауабы:қыс.

Тәрбиеші:Балалар, қазіржылдыңқаймезгілі?

Балалардыңжауабы: Қысмезгілі

Тәрбиеші: Қысайларыңатандаршы?

Қысайлары:желтоқсан, қаңтар, ақпан.

Қыстыңқандайбелгілерінбілесіңдер?

Қыстакүнсуықболады, қаржауады, борансоғады, аязболады, адамдаржылыкиінеді.

Тәрбиеші: Өтедұрысжауапбердіңдербалалар.

Балаларқысмезгілітуралыжәнеқысқыойындартуралыжақсыәңгімеқұрап, толықжауапбереалдыңдар.

Тәрбиеші: Ал, балаларендіқыстуралытақпақкімбіледі?

Бізтебемізсырғанақ,

Таудантөменсырғанап.

Біршанадаекеуіміз,

Құламайдыекенбіз.

 

Ақшанамыззырлайды,

Аққар оны шындайды.

Біреуішаңғытебеді,

Құйындатыпкеледі.

Тәрбиеші:Өтежақсыайттыңдар. Ендіқысмезгіліжайлыжаңылтпаштыкімбіледіекен?

СұрапМұрат

Коньки тап,

Байлап, майлап,

Аттайшап.

 

Таң ата заңғар,

Шаңғы алдырар.

Шаңғынытеуіп,

Заңғарқанғырар.

Өтетамашажауапбердіңдер, балалар!

Тәрбиеші: Балалар, кәнебір-бірімізгеқысжайлыжұмбақжасырайық.

Шанамензырлапжелетін,

Шаңғы, коньки тебетін,

Аққалажасапойнайтын,

Қаймезгілдепойлайсың? /қыс/

 

Мамықтай ұлпа,

Қанттай ақ.

Қыста жер бетін басады,

Жазда сайға қашады. /қар/

Тәрбиеші: Балалар, сендер тақпақ, жұмбақты, жаңылтпаштың бәрін біледі екенсіңдер. Өтежақсыжауапбердіңдер. Ендішаршағанболарсыңдар. Ендідемалайық.

Сергітусәті:

Атамалыпкүрегін,

Ауланың қарын күредім.

Әжеме мен құдықтан,

Су әкеліпберемін.

Еденді де жуамын,

Шаң-тозаңды қуамын.

3-4 ретқайталау.

Тәрбиеші: Ал, енді «Шаңғы» тобының білімдерін көрейік. «Шаңғы» тобы математика сабағыбойыншасандықұғымдардыайту. Балалар, алдарындағысуретбойынша әңгіме.

Тәрбиеші:Балалар, мынау не?

Балалар:шырша.

Тәрбиеші: Шыршаның түрі қандай?

Балалар: Жасыл.

Тәрбиеші: Неге ұқсайды?

Балалар:Үшбұрышқа.

Тәрбиеші: Нешешырша?

Балалар: төмендебіреу, жоғарыдатөртеудепжауапбереді.

Тәрбиеші:Неше бала коньки теуіп жүр?

Балалар: үшеу.

Тәрбиеші:Шананынеше бала теуіп жүр?

Шаңғынынеше бала ойнапжүр?

Мынау не?

Балалар:Аққала.

Аққаланешебөлшектентұрады? Пішініқандай?

Балалар:Аққалаүшбөлшектен тұрады. Пішіні – дөңгелекдепжауапбереді.

Тәрбиеші:Балалар, сендероңжақта, солжақта, жоғары, төмен, алыс, жақын, біреу, төртеудегенұғымдыбіледіекенсіңдер! Өтежақсыжауапбердіңдер!

Тәрбиеші:Кәне, балаларотырыпшаршағаншығарсыңдар. Орнымыздантұрыпойынойнайық.

«Табиғатпенсырласу»ойыны.

Ойынныңмақсаты: Балалардыңарасынанжолбасшытағайындалады. Балаларшеңбергебірініңартынанбірітұрыпжолбасшыныңқимылынжасайды.

Мұзданаттау,

Тауға өрмелеу,

Шаңғытебу,

Ормандағыағашарасынанөту.

Ашықалаңғажетіп, қуаныпдемалу. 2-3 ретқайталау.

Тәрбиеші: Ал, енді 3-ші топ «Шана» тобыныңқысбейнесінкөзалдарынаелестетеотырып, қысбейнесінеқысқыойынзаттарынжабыстырабілукерек. Ал, балаларалдарынданелертұр?

Балалар:Шанатепкенбаланыңсуреті, аққала, шырша, коньки тепкенбалалар, шаңғытепкенбалалардыңсуреттері.

Тәрбиеші: Олайболса, балаларөзойларыңменқысбейнесінәдемілепжабыстырыңдар.

Тәрбиеші:Балалар, қараңдаршыбіздіңбалаларқысбейнесінқандайәдеміетіпжабыстырыпжатыр. Мансүр сен не жабыстырдың?

Мансүр: Мен шанатеуіпкележатырғанбаланыжабыстырдым.

Тәрбиеші:Айшабибі сен неніжабыстырдың?

Айшабибі: Мен коньки тепкенбалаларды.

Тәрбиеші:Абылай сен неніжабыстырдың?

Абылай: Мен шыршалардыжабыстырдым.

Тәрбиеші: Манас сенненіжабыстырдың?

Манас:Шаңғытепкенбалаларды.

Тәрбиеші:Балалар, сендерге «Қысбейнесінің» жұмысыұнадыма?

Балалар:Иә, ұнады.

Тәрбиеші:Балалар, сендербүгінқандайтапсырмаорындадыңдар?

Балалар:Қысбойыншаәңгіме.

Тәрбиеші:Қыстақандайөзгерістерболадыекен? Қандайойынтүрлерінбілдіңдер? Қаңдай математикалық ұғымдарды білдіңдер? Дегенсұрақтарқоюарқылыбалалардымақтап, мадақтап, сабақты қорытындылау. Ал, ендібалалар, қонақтарменқоштасайық.

Орнымыздантұрайық,

Үлкен шеңбер құрайық.

Көріскенше күн жақсы,

Сау саламат болайық.

[bws_related_posts]

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *