Басы » Музыка » Музыка – теориялық пәні бойынша тестілік сұрақтар

Музыка – теориялық пәні бойынша тестілік сұрақтар

«Д. Нұрпейісова атындағы халықтық музыка Академиясы»

Атырау музыка колледжі

Музыка – теориялық пәні бойынша

тестілік сұрақтар

Құрастырған оқытушы:

 Туякалиева Сауле Биболатовна

 

1.«до дубль диез» энгармониялық дыбысы:

a)      си

b)      си диез

c)      ре

d)     ре диез

e)      ми бемоль

2.Үш дыбыстан терция бойымен орналасатын

аккорд:

a)      секстаккорд

b)      септаккорд

c)      нонаккорд

d)     үшдыбыстық

e)      квартсекстаккорд

3. Мажор үшдыбыстықтың интервалдық

құрылысы:

a)      ү3+ ү3

b)      ү3+ к3

c)      к3+ к3

d)     к3+ ү3

e)      ү3+ т4

4. Үшдыбыстықтың үшінші дыбысы:

a)      прима

b)      секунда

c)      терция

d)     кварта

e)      квинта

5. Үшдыбыстықтың бірінші айналымы:

a)      квинтсекстаккорд

b)      квартсекстаккорд

c)      терцквартаккорд

d)     секстаккорд

e)      секундаккорд

6. «d-fis-h»аккордты анықтау:

a)      мажор үшдыбыстығы

b)      минор үшдыбыстығы

c)      мажор секстаккорды

d)     минор секстаккорды

e)      ұлғайтылған үшдыбыстық

7. Консонанстық аккорд:

a)      септаккорд

b)      минор үшдыбыстығы

c)      ұлғайтылған үшдыбыстық

d)     кішірейтілген үшдыбыстық

e)      нонаккорд

8. Квартсекстаккордтың интервалдық құрылысы:

a)      терция+ терция

b)      терция+ кварта

c)      кварта+ кварта

d)     кварта+ терция

e)      терция+ квинта

 

 

 

 

 

 

9. « as-c-e» аккордын анықтау:

a)      мажор үшдыбыстығы

b)      минор үшдыбыстығы

c)      мажор секстаккорды

d)     минор секстаккорды

e)      ұлғайтылған үшдыбыстық

10. ү3 + ү3 қандай үшдыбыстықтың құрылысы:

a)      мажор үшдыбыстықтың

b)      минор үшдыбыстықтың

c)      кішірейтілген үшдыбыстықтың

d)     ұлғайтылған үшдыбыстықтың

e)      азайтылған үшдыбыстықтың

11. Кішірейтілген үшдыбыстықтың шеткі

дыбыстары қандай интервал құрайды?

a)      үлкен терция

b)      кіші терция

c)      таза квинта

d)     ұлғайтылған квинта

e)      кішірейтілген квинта

12. Секстаккордтың интервалдық құрылысы:

a)      терция+ терция

b)      терция+ кварта

c)      кварта+ кварта

d)     кварта+ терция

e)      терция+ квинта

13. Мажор үшдыбыстық пен минор

үшдыбыстықты айыратын дыбыс:

a)      прима

b)      секунда

c)      терция

d)     кварта

e)      квинта

14. Диссонанстық интервал ұлғайтылған

үшдыбыстықтың қүрамында:

a)      ұлғайтылған терция

b)      кішірейтілген терция

c)      таза квинта

d)     ұлғайтылған квинта

e)      кішірейтілген квинта

15. Үшдыбыстықтың түрлері:

a)      1

b)      2

c)      3

d)     4

e)      5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2

 1. «b» энгармониялық дыбысы:

a)      аis

b)      h

c)      ces

d)     cis

e)      his

 1. Минор үшдыбыстықтың интервалдық құрылысы:

a)      ү3+ ү3

b)      ү3+ к3

c)      к3+ ү3

d)     к3+ к3

e)      ү3+ т4

 1. Кварта және терция мен құрылатын

аккорд:

a)      терцквартаккорд

b)      секстаккорд

c)      кварттерцаккорд

d)     квартсекстаккорд

e)      септаккорд

 1. Үшдыбыстықтың екінші айналымы:

a)      нонаккорд

b)      квартсекстаккорд

c)      секстаккорд

d)     септаккорд

e)      квинтсекстаккорд

 1. Үшдыбыстықтың бірінші дыбысы:

a)      квинта

b)      кварта

c)      терция

d)     секунда

e)      прима

 1. «es- as- c» аккордты анықтау:

a)      минор үшдыбыстығы

b)      мажор секстаккорды

c)      минор квартсекстаккорды

d)     мажор квартсекстаккорды

e)      мажор үшдыбыстығы

 1. Диссонанстық аккорд:

a)      мажор үшдыбыстығы

b)      минор үшдыбыстығы

c)      кішірейтілген үшдыбыстық

d)     мажор сектаккорды

e)      минор квартсекстаккорды

 1. Секстаккордтың интервалдық құрылысы:

a)      терция+ терция

b)      терция+ секста

c)      терция+ кварта

d)     секста+ терция

e)      кварта+ терция

 

 

 

 

 

 

 1. «cis- e- gis» аккордын анықтау:

a)    кішірейтілген үшдыбыстық

b)    минор үшдыбыстығы

c)    мажор үшдыбыстығы

d)   ұлғайтылғын үшдыбыстық

e)    минор секстаккорды

 1.  ү3 + т4 қандай аккорд құрайды?

a)    ұлғайтылған секстаккорд

b)   мажор квартсекстаккорд

c)    минор секстаккорд

d)   мажор секстаккорд

e)    минор квартсекстаккорд

 1. Мажор квартсекстаккордтың шеткі дыбыстары қандай интервал құрайды?

a)      таза квинта

b)      кіші секста

c)      үлкен секста

d)     ұлғайтылған кварта

e)      кішірейтілген секста

 1. Квартсекстаккордтың интервалдық құрылысы:

a)      кварта + терция

b)      терция + кварта

c)      кварта + кварта

d)     кварта + секста

e)      секста + кварта

 1. Үшдыбыстықтың айналымдары:

a)      3

b)      2

c)      4

d)     1

e)      5

 1. Диссонанстық интервал кішірейтілген үшдыбыстықтың құрамында:

a)      таза квинта

b)      кішірейтілген квинта

c)      ұлғайтылған квинта

d)     таза кварта

e)      ұлғайтылған кварта

 1. к3 + т4 аккордтың құрылысы:

a)      мажор секстаккорды

b)      минор секстаккорды

c)      кішірейтілген секстаккорд

d)     ұлғайтылқан секстаккорд

e)      минор үшдыбыстық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест№3

1. Септаккордтың айналымдары:

a)      1

b)      2

c)      3

d)     4

e)      5

2. Ладтың V c. құрылатын септаккорд:

a)      Т7

b)      S7

c)      SII7

d)     DVII7

e)      D7

3. Септаккордтың түрлері:

a)      3

b)      4

c)      5

d)     6

e)      7

4. Септаккордтың дыбыстары:

a)      1

b)      2

c)      3

d)     4

e)      5

5. Септаккордтың белгісі:

a)      5/3

b)      4/3

c)      6/5

d)     7

e)      6/4

6. Септаккордтың аталуы қай интервалмен байланысты?

a)      септима

b)      секста

c)      квинта

d)     кварта

e)      терция

7. «e-g-h-d» септаккордтың түрі

a)      үлкен мажорлық

b)      үлкен минорлық

c)      кіші мажорлық

d)     кіші минорлық

e)      кіші кішірейтілген

8. Септаккордтың төртінші дыбысы

a)      прима

b)      терция

c)      квинта

d)     септима

e)      нона

 

 

 

 

 

 

 

9. Септаккордтың екінші айналымы:

a)      секундаккорд

b)      секстаккорд

c)      терцквартаккорд

d)     квинтсекстаккорд

e)      квартсекстаккорд

10. Кіші мажорлық септаккорд ладта:

a)      доминантсептаккорд

b)      кіші кіріспе септаккорд

c)      субдоминанталық септаккорд

d)     тоникалық септаккорд

e)      кіш – ген кіріспе септаккорд

11. Үлкен ұлғайтылған септаккордтың интервалдық құрылысы:

a)      ү3+ү3+ү3

b)      ү3+к3+ү3

c)      ү3+ү3+к3

d)     к3+ү3+ү3

e)      к3+ү3+к3

12. Септаккорд қай интервалдың  аталуымен аталған?

a)      терция

b)      кварта

c)      квинта

d)     секста

e)      септима

13. Секундаккорд септаккордтың нешінші айналымы?

a)      бірінші

b)      екінші

c)      үшінші

d)     төртінші

e)      бесінші

14. к3 + ү3 +к3 септаккордтың қай түрінің интервалдық құрылысы

a)      кіші мажорлық

b)      кіші минорлық

c)      кіші кішірейтілген

d)     үлкен мажорлық

e)      үлкен минорлық

 1. Септаккордтың 7 түрінің ішіндегі қайысы кездеспейді

a)   кіші мажорлық

b)   кіші минорлық

c)   кіші ұлғайтылған

d)  үлкен мажорлық

e)   үлкен минорлық

 

 

 

 

 

 

 

Тест №4

 1. Септаккорд неше дыбыстан тұрады?

a)              1

b)             2

c)              3

d)             4

e)              5

 1. «до-ми-соль-си» септаккордтың түрі:

a)    үлкен мажорлық

b)   үлкен минорлық

c)    кіші мажорлық

d)   кіші минорлық

e)    кіші кішірейтілген

 1. Септаккордтың шеткі дыбыстары қандай интервал құрайды?

a)              октава

b)             септима

c)              секста

d)             квинта

e)              кварта

 1. Септаккордтың үшінші дыбысы:

a)              прима

b)             терция

c)              квинта

d)             септима

e)              нона

 1. 4/3 септаккордтың айналымының белгісі:

a)    кварттерцаккордтың

b)   терцквартаккордтың

c)    квартсекстаккордтың

d)   квинтсекстаккордтың

e)    секундаккордтың

 1. Үлкен мажорлық септаккордтың  құрылысы:

a)              ү3+ү3+ү3

b)             к3+к3+к3

c)              к3+ү3+к3

d)             ү3+к3+ү3

e)              ү3+ү3+к3

 1. Септаккордтың бірінші айналымының белгісі:

a)    6/5

b)   4/3

c)    2

d)   6/4

e)    6

 1. Септаккордтың неше түрі бар:

a)              3

b)             4

c)              5

d)             6

e)              7

 

 

 

 

 

 

 

 1. Септаккордтың айналымдараның құрамында қандай жаңадан интервал қосылады?

a)              прима

b)             секунда

c)              кварта

d)             квинта

e)              секста

 1.  ү3+к3+к3 септаккордтың қай түрінің интервалдық құрылысы?

a)         кіші мажорлық

b)        кіші минорлық

c)         кіші кішірейтілген

d)        үлкен мажорлық

e)         үлкен минорлық

 1.  терция + терция + секунда септаккордтың қай айналымының интервалдық құрылысы:

a)         терцквартаккорд

b)        квинтсекстаккорд

c)         квартсекстаккорд

d)        секстаккорд

e)         секундаккорд

 1. Септаккордтың квинта тоны жоғары дауыста:

a)    квинтсекстаккордта

b)   квартсексаккордта

c)    терцквартаккордта

d)   секундаккордта

e)    секстаккордта

 1. Кіші минорлық септаккордтың негізінде қандай үшдыбыстық жатады?

a)    ұлғайтылған

b)   кішірейтілген

c)    минор

d)   мажор

e)    екі есе ұлғайтылған

 1. Квинтсекстаккордтың интервалдық құрылысы:

a)    2+3+3

b)   3+2+3

c)    3+3+3

d)   3+3+2

 1. Септаккордтың айналымдары:

a)    бір

b)   екі

c)    үш

d)   төрт

e)    бес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест жауаптары:

 

Тест

№1

 

8 d

Тест №2  

8 c

Тест №3  

8 d

Тест №4  

8 e

1 c 9 e

1 a

9 b 1 c 9 c 1 d 9 b
2 d 10 d

2 c

10 c 2 e 10 a 2 a 10 a
3 b 11 e

3 d

11 c 3 e 11 c  3 b 11 b
4 e 12 b

4 b

12 a 4 d 12 e 4 c 12 d
5 d 13 c

 5 e

13 b 5 d 13 c 5 b  13 c
6 d 14 e

6 d

14 b 6 a 14 b 6 d  14 d
7 b 15 d

7 c

15 a 7 d 15 c 7 a 15 c

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *