Басы » Физика » 10 сынып физикадан күнтізбелік жоспар

10 сынып физикадан күнтізбелік жоспар

Пәні: «Физика»

Сыныбы: 10

Бағыты: ҚГБ

Аптасына саған саны: 1

Жалпы сағат саны: 36

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі

 

 

 

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

 

Оқу мақсаттары

 

Сағат саны

 

   Мерзімі

1-тоқсан(8.5апта 9 =7+ 2сағат)
 

 

 

 

Кинематика

1

 

 

 

Дене қозғалысы кинематикасының теңдеулері мен графиктері;

Салыстырмалы қозғалыс

Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы.

10.1.1.1- кинематика теңдеулерін қолдану және орын ауыстыру, жылдамдық, үдеудің графиктерін талдай білу;

10.1.1.2 -жылдамдықтар мен орын ауыстыруды қосудың классикалық заңына күнделікті өмірден мысалдар келтіру;

10.1.1.3 -қисықсызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларды анықтау;

 

1

 
 

 

 

 

Динамика

 

2

Күштер. Күштердіқосу.Ньютон заңдары

Бүкіләлемдіктартылысзаңы.

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы

БЖБ №1

10.1.2.1 — Ньютон заңдарын түсіну және теңәрекетті күшті табу;

10.1.2.2 -бүкіл әлемдік тартылыс заңын түсіну және ғарыш аппаратының қозғалысын сипаттау;

10.1.2.3 -көкжиекке бұрыш жасай  және вертикаль лақтырылған дененің қозғалысы кезіндегі физикалық шамалардың өзгерісін сипаттау;

 

1

 
 

Статика және гидростатика

 

 

 

 

 

3

 

Массалар центрі.

Тепе-теңдік түрлері.

10.1.3.1  -абсолют қатты дененің массалар центрін анықтау және әртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру;  

1

 
4

 

 

 

Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс. Паскаль заңын қолдану

Торичелли тәжірибесі

10.1.3.2- Паскаль заңын сипаттау және оның қолданылуы

10.1.3.3- гидростатикалық қысым терминін түсіндіру

 

1

 
Сақталу заңдары 5 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары 10.1.4.1 -сақталу заңдарын түсіндіру  

1

 
 

 

 

Сұйықтар мен газдардың механикасы

 

6

Сұйықтық  кинематикасы.

Тұтқыр сұйық.

10.1.5.1 -сұйықтар мен газдардың ағыстарын сипаттау;  

1

 
 

 

 

7

№ 1 Зертханалық жұмыс:

«Тұтқырлығы әртүрлі сұйықта қозғалатын кішкентай шардың қозғалысын зерттеу»

10.1.5.2. — тәуелсіз, тәуелді және тұрақты физикалық шамаларды анықтау және физикалық шамалардың өлшеу дәлдігін ескеру;  

 

 

1

 
8 Сұйықтық  кинематикасыБЖБ №2 10.1.5.3 -эксперименттің нәтижесіне әсер етуші факторларды анықтау және нәтижені жақсартудың жолдарын ұсыну; 1  
9 Есептер шығару.   1  
2 тоқсан   (8апта 8 =6+ 2сағат)
 

 

Молекулалық физика

   10 МКТ-ның негізгі қағидалары. Термодинамикалық параметрлер

Кристалл және кристалл емес заттар

10.2.1.1  –МКТ –ның негізгі қағидалары мен идеал газды сипаттау;

10.2.1.2 -қатты дененің, сұйықтың, газдың модельдерін  МКТ негізінде сипаттау;

10.2.1.3 — кристалл және кристалл емес қатты заттардың құрылысын ажырату;

 

1

 
 

Газ заңдары

11

 

 

12

Идеал газ күйінің теңдеуі

Изопроцестер.Адиабаталық процесс.

Есептер шығару. БЖБ №3

10.2.2.1 -идеал газ күйінің негізгі теңдеуін қолдану және изопроцестер графиктерін ажырату;  

1

 

1

 
 

Термодинамика негiздерi

 

 

 

13

Термодинамика заңдарын қолдану. 10.2.3.1 – термодинамиканың бірінші және екінші заңының мағынасын түсіндіру, сипаттау;  

 

1

 

 

14 Жылу қозғалтқыштары.

 

10.2.3.2 –жылу қозғалтқышының жұмыс істеу принципі мен қолданылуын сипаттау;  

1

 
Сұйық және қатты денелер  

15

Ауаның ылғалдылығы, шық нүктесі

Сұйықтың беттік керілуі. Жұғу, қылтүтіктік құбылы

10.2.4.1- ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау;

10.2.4.2- сұйықтың беттiк керiлу құбылысының табиғатын түсіну және қылтүтіктік құбылыстардың өмірдегі маңызы;

 

1

 
 

 

16 Есептер шығару.БЖБ №4   1  
 

 

17 Қайталау   1  
3 тоқсан (10 апта 10 =8+ 2 сағат)
 

 

 

 

 

Электростатика

   18

 

Электр өрісі.

 

Кулон заңы.

10.3.1.1 – электр өрісінің қасиетін талқылау және оның күштік сипаттамасын анықтау;

10.3.1.2 — электр өрісінің қозғалыстағы зарядтарға әсерін сипаттау;

10.3.1.3 -гравитациялық және электростатикалық өрістердің қасиеттерін салыстыру

 

 

1

 

 

 
19 Электрсыйымдылық.

Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері БЖБ №5

10.3.1.4 – қарапайым электр тізбегіндегі конденсатордың ролі  

 

1

 
 

 

 

 

Тұрақты ток

   20 Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі.

Кернеу және потенциалдар айырмасы

10.3.2.1 –ток көзінің ЭҚК-і мен ішкі кедергі ұғымын түсіну;

10.3.2.2 — Сыртқы тізбектегі ЭҚК пен кернеу түсуінің айырмашылығын түсіну

 

 

1

 
21

 

Толық тізбек үшін Ом заңы 10.3.2.3- толық тізбек үшін Ом заңын қолдану және қысқа тұйықталудың салдарын түсіну;  

1

 
22 Электр тогының жұмысы мен қуаты. БЖБ №6

 

10.3.2.4 –тұрмыстағы электр құралдарының жұмыс құны мен қуатына практикалық есептеулер жүргізу 1  
 

 

 

 

Әр түрлі ортадағы электр тогы

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

25

 

 

Металдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі, газдар мен вакуумдағы электр тогы.

№ 2 Зертханалық жұмыс:

«Электролиттердегі электр тогының пайда болу шарттарын зерттеу»

10.3.3.1 –әртүрлі ортадағы  электр тогының пайда болуын салыстыру;

 

 

10.3.3.2 -электролиз үдерісіндегі электр тогы шартын эксперимент арқылы анықтау;

1

 

 

 

1

 
Жартылай өткізгішті құралдар

Асқын өткiзгiштiк.

10.3.3.3 – жартылай өткізгішті құралдардың қолданылуына мысалдар келтіру;

10.3.3.4 — асқын өткiзгiштiк құбылысы мен практикалық қолданылуын сипаттау;

1  
  26 Есептер шығару.БЖБ №7   1  
  27 Қайталау .   1  
4 –тоқсан (9,5апта 9 =7+ 2 сағат)
 

 

 

 

 

 

 

Магнит өрiсi

 

 

 

 

 

 

   28 Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі. 10.4.1.1 – өткізгіштің  магнит өрісін сипаттайтын шамаларды түсіну;  

1

 

   29

 

Ампер күші,

Лоренц күші.

10.4.1.2 – сол қол ережесін қолдануды және зарядталған бөлшектердің қозғалысы мен  тогы бар өткізгішке магнит өрісінің әсерін сипаттау;  

 

1

 

30

 

 

 

 

Заттың магниттік қасиеттері.

Жасанды магниттер.

 

10.4.1.3 – магниттік материалдардың(неодим магниттер, датчиктер, сейсмометрлер, металл детекторлар) заманауи қолдану аймағын және олардың қолдану үрдісін талқылау;

10.4.1.4 — жасанды магниттерді эксперимент жүзінде жинау және қолданылу аясын түсіндіру;

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Соленоид. БЖБ №8 10.4.1.5- соленоидтың магнит өрісіне әсер ететін факторларды сипаттау;         1

 

 
 

Электромагниттiк индукция

 

32

Электромагниттiк индукция заңы. 10.4.2.1- магнит ағыны өзгеруі салдарынан электр қозғаушы күштің пайда болуын түсіндіру;

10.4.2.2- Ленц ережесін түсіндіру;

 

 

1

 
 

33

Электромагниттік құралдар. 10.4.2.3 — электромагниттік құралдардың (электромагниттік реле, генератор, трансформатор) жұмыс істеу принципін түсіну;  

 

1

 
 

34

 

 

Магниттік-резонанстық томография.

 

10.4.2.4 — магниттік-резонанстық томографияның практикалық маңызын түсіну;  

1

 
  35 Есептер шығару., БЖБ №9   1  
  36 Қайталау.   1  
Барлығы : 36 сағат

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *