Басы » Әдістемелік көмек » БЖБ мен ТЖБ » Қазақ әдебиеті 2 тоқсан БЖБ|10 сынып

Қазақ әдебиеті 2 тоқсан БЖБ|10 сынып

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.3.1     көркем    шығармадағы    кейіпкерлер     жүйесін

жинақтау мен даралау

10.2.1.1           әдеби            шығарманың            композициялық

ерекшеліктерін талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Шығармадағы образдар жүйесін салыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды

 

  • Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады

 

Ойлау             дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты

Тапсырма

Жоғары деңгей дағдылары

20 минут

  1. М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі кейіпкерлерге тән ортақ мінез-құлықтарды анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі Қаныштың мінез-құлық ерекшелігін анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)

 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміне композициялық талдау жасаңыз. (5-6 сөйлем)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Бағалау критерийі Дескриптор   Балл
      тапсырма Білім алушы    
Шығармадағы образдар 1 кейіпкерлерге   ортақ   мінез-құлықтарды 2
жүйесін салыстырып,   анықтайды;      
кейіпкерлер   бейнесін   шығармадан мысал келтіреді;   2
анықтайды     2 басты кейіпкердің ерекшелігін 2
        сипаттайтын мінез-құлықты анықтайды;  
        шығармадан мысал келтіреді;   2
Шығарманың   3 бөлімнің композициялық ерекшелігін 1
композициялық     анықтайды;      
ерекшелігін ажыратады        
  ойын дәлелдейді.   1
Барлығы             10

 

 

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

 

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі                 Оқу жетістігі деңгейі                            
      Төмен             Орта               Жоғары            
Шығармадағы   Кейіпкерлерге ортақ мінез- Кейіпкерлерге ортақ мінез- Кейіпкерлерге ортақ мінез-
образдар жүйесін құлықтарды     анықтауда, құлықтарды анықтауда, шығармадан құлықтарды     анықтайды,
салыстырып,   шығармадан   мысал келтіруде, мысал  келтіруде,  басты  кейіпкердің шығармадан   мысал келтіреді,
кейіпкерлер бейнесін басты   кейіпкердің ерекшелігін ерекшелігін сипаттайтын мінез- басты   кейіпкердің ерекшелігін
анықтайды   сипаттайтын   мінез-құлықты құлықты   анықтауда, шығармадан сипаттайтын   мінез-құлықты
    анықтауда, шығармадан мысал мысал келтіруде қателер жібереді. анықтайды, шығармадан мысал
    келтіруде қиналады.                           келтіреді                
                                             
                                       
                                                     
Шығарманың   Бөлімнің   композициялық Бөлімнің композициялық ерекшелігін Бөлімнің   композициялық
композициялық ерекшелігін   анықтауда, ойын анықтауда, ойын дәлелдеуде қателер ерекшелігін   анықтайды, ойын
ерекшелігін ажыратады дәлелдеуде қиналады.           жібереді.               дәлелдейді.                
                                                     
                                                     
                                                     

 

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.1.1 шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 

  • Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын

анықтап, пікір білдіреді

 

 

Ойлау

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

деңгейі

 

 

Орындау уақыты

20 минут

 

 

Тапсырма

 

 

М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Бәрі де майдан үшін» бөлімінің тарихи және көркемдік маңызын анықтаңыз. Өз ойыңызбен байланыстырып, 3 мысал келтіріңіз.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
    тапсырма Білім алушы  
Шығарманың тарихи 1 тарихи маңыздылығын талдайды; 2
және көркемдік      
  көркемдік ерекшелігін анықтайды; 2
құндылығын анықтап,      
  өз ойымен байланыстырады; 1
пікір білдіреді    
    өз ойын дәлелдеп, мысалдар келтіреді. 3
     
         
Барлығы       8

 

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

 

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі               Оқу жетістігі деңгейі          
          Төмен         Орта         Жоғары    
Шығарманың   тарихи Бөлімде көтерілген мәселенің Бөлімде көтерілген мәселенің тарихи Бөлімде көтерілгенмәселенің
және көркемдік тарихи маңыздылығы мен маңыздылығы мен көркемдік тарихи маңыздылығы мен
құндылығын анықтап, көркемдік ерекшелігін анықтауда, ерекшелігін  анықтауда,  өз  ойымен көркемдік ерекшелігін анықтайды,
пікір білдіреді өз ойымен байланыстырып, байланыстырып, дәлелдеме мысалдар өзойыменбайланыстырады,
    дәлелдеме мысалдар келтіруде келтіруде қателер жібереді.       дәлелдеме мысалдар келтіреді.    
    қиналады.                              
                                 
                                     
                                     
                                     

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *