Басы » Әдістемелік көмек » БЖБ мен ТЖБ » Қазақ әдебиеті БЖБ| 10 сынып 3 тоқсан

Қазақ әдебиеті БЖБ| 10 сынып 3 тоқсан

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.1.1      әдеби     шығармаға     сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну

10.2.3.1   шығармадағы   көркемдегіш  құралдардың    орны мен қызметін талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Шығарманың сюжеттік құрылымы арқылы идеясын

анықтайды

  • Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді

Ойлау            дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты

Тапсырма

Қолдану

20 минут

  1. А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің сюжеттік құрылымын көрсетіңіз.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің идеясына талдау жасаңыз, өз ойыңызбен байланыстырыңыз (3-4 сөйлем).

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. Үзіндіде (Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға») қолданылған көркемдегіш құралдарға талдау жүргізіңіз.

 

Бөленіп онда бәрің байлық, баққа, Тіпті ие болсаңдар да атақ, даңққа, Бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа, Бұрыңдар көшті атамекен жаққа. Қазағың жетті ежелгі арманына, Жағдайдың қарамаңдар бар, жоғына, Ілінбеу үшін елдік бірлік керек Ешқашан енді ешкімнің қармағына. Уақытша көрсендер де қиыншылық, Мың артық күн кешуден қорқып-бұғып, Қожа боп өз жеріңде өз еліңе Не жетсін тер төгуге соны ұғып.

 

Көркемдегіш құрал Үзіндіден мысал Қолданылу мақсаты

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
тапсырма Білім алушы
Шығарманың сюжеттік 1 әңгіменің басталуын анықтайды; 1
құрылымын арқылы басты оқиғаға түрткі   болған оқиғаны 1
идеясын анықтайды (байланысын) анықтайды;
басты оқиғаны, оқиғаның дамыған  сәтін 1
(шиеленісін) табады;
оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау 1
шегін) анықтайды;
оқиғаның шешімін табады; 1
2 әңгіменің идеясына талдау жасайды; 1
өз ойымен байланыстырады; 1
Көркемдегіш 3 үзіндідегі көркемдегіш құралдарды 2
құралдардың анықтайды;
қолданылуын түсіндіреді көрдемдегіш құралдың түрлерін 2
ажыратады;
көркемдегіш құралдардың қолдану 2
мақсатын түсіндіреді.
Барлығы 13

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың сюжеттік Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға Әңгіменің басталуын, басты
құрылымын арқылы түрткі болған оқиғаны (байланысын), түрткі болған оқиғаны (байланысын), оқиғаға  түрткі  болған оқиғаны
идеясын анықтайды басты  оқиғаны,  оқиғаның  дамыған басты  оқиғаны,  оқиғаның  дамыған (байланысын),   басты   оқиғаны,
сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне оқиғаның дамыған сәтін
жеткен   тұсын   (шарықтау   шегін), жеткен тұсын (шарықтау шегін), (шиеленісін),   оқиғаның   шегіне
оқиғаның шешімін анықтауда, оқиғаның шешімін анықтауда, жеткен  тұсын  (шарықтау  шегін),
әңгіменің  идеясына  талдау жасауда, әңгіменің  идеясына  талдау жасауда, оқиғаның шешімін   анықтайды,
өз ойымен байланыстыруда өз  ойымен  байланыстыруда  қателер әңгіменің идеясына талдау
қиналады. жібереді. жасайды, өз ойымен
байланыстырады.
Көркемдегіш Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды Үзіндідегі көркемдегіш
құралдардың анықтауда,түрлерінажыратуда, анықтауда,түрлерінажыратуда, құралдарды анықтайды, түрлерін
қолданылуын қолдану мақсатын түсіндіруде қолдану мақсатын түсіндіруде ажыратады, қолдану мақсатын
түсіндіреді қиналады. қателер жібереді. түсіндіреді.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.3.1 шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Шығарманың идеясын      адамгершілік

тұрғысынан  талдап, әдеби эссе жазады

құндылық

Ойлау

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

Т.Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» әңгімесінің идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, идеяны жеткізудегі автор шеберлігіне баға беріп, 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
тапсырма Білім алушы
Шығарманың идеясын 1 шығармада көтерілген адамгершілік 2
адамгершілік құндылық құндылықтарды анықтайды;
тұрғысынан талдап, әдеби шығарманың идеясын анықтайды; 1
эссе жазады автор шеберлігіне баға береді; 1
көзқарасын дәлелдейді; 1
өзіндік түйін жасайды; 1
логикалық бірізділікті сақтайды. 1
Барлығы 7

 

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

 

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың  идеясын Шығармада көтерілген Шығармада көтерілген адамгершілік Шығармада көтерілген
адамгершілік адамгершілік құндылықтарды, құндылықтарды, идеяны анықтауда, адамгершілік құндылықтарды,
құндылық тұрғысынан идеяны анықтауда, автор автор шеберлігін бағалап, көзқарасын идеяны анықтайды, автор
талдап, әдебиэссе шеберлігін бағалап,   көзқарасын дәлелдеп,   өзіндік   түйін   жасауда, шеберлігін бағалап,   көзқарасын
жазады дәлелдеп,  өзіндік  түйін  жасауда, логикалық қисынын сақтауда қателер дәлелдеп,  өзіндік  түйін  жасайды,
логикалық қисынын сақтауда жібереді. логикалық қисынын сақтайды.
қиналады.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *